ТРЕЙДЪРИТЕ ПЛАЩАТ ДАНЪЦИ САМО НА ОБЛАГАЕМИ ДОХОДИ

От:  | February 14, 2014 | Категория: Експертна зона

По темата за нашите данъци като трейдъри разговаряме с г-н Момчил Тиков. Той е изпълнителен директор на ЕЛАНА Трейдинг от 2008 г. и член на Съвета на директорите на компанията. Изпълнява длъжността главен счетоводител от 2006 г., когато се присъединява към инвестиционния посредник. Преди това е работил като главен счетоводител в УД КД Инвестмънтс, ПОК ЦКБ-Сила и други компании. Завършил е магистратура по „Финанси” в УНСС. От 2011г. има лиценз за регистриран одитор към Института на дипломираните експерт счетоводители.

077_Momchil-Tikov

Миналия месец ЕЛАНА Трейдинг изпрати справка с доходите на всеки един от своите клиенти. Това ли са сумите, върху които законът изисква да плащаме данъци?

Всяка година изпращаме на нашите клиенти справка с облагаемите им доходи за предходната година от търговия с финансови инструменти, ако са реализирали такива, разбира се.  Редовно съветваме клиентите си какво и къде следва да се впише в данъчната декларация по чл. 50 от Закона за данъци върху доходите на физическите лица, за да помогнем при попълването им. Това е част от допълнителната грижа за клиентите ни, като част от цялостното професионално обслужване, което Елана предлага.

Трябва да се има предвид, че клиентите ни, които са реализирали загуби или необлагаеми печалби, не получават от нас справки. Важното е облагаемите доходи да бъдат коректно и в срок декларирани, както от нас, така и от клиентите. Много е важно да се има предвид, че данъчна декларация се попълва само при наличие на облагаеми доходи.

Трябва ли да прилагаме изпратената от вас справка към своята данъчна декларация или брокерите служебно я изпращат в НАП?

По закон инвестиционните посредници са задължени да изпращат информация към НАП с данни за всички изплатени доходи на клиентите – както облагаеми, така и необлагаеми. Не е необходимо нашите клиенти да прилагат получената от нас справка с облагаемите им доходи към своята данъчна декларация – тя служи, за да им е в помощ при попълването на данъчната декларация.

Имаме ли право да приспадаме своите загуби от облагаемия доход?

Облагаемият доход се изчислява, като загубата от търговия с финансови инструменти се приспада от печалбата от същите.  Важно е да се има предвид, че загубата от търговия с финансови инструменти не може да намали общия облагаем доход на физическото лице, което то е получило от други източници, а само от източник финансови инструменти. Например, печалбата от търговия с компенсаторни инструменти може да се намали от загуба от доходи от сделки с чуждестранна валута и т.н.

Ако има регистрирана само загуба от търговия с финансови инструменти, не се формира облагаем доход и съответно тя не се записва в данъчната декларация.

Приспадането важи ли и за загуби, постигнати през минали години?

За физическите лица загубата от финансови инструменти се приспада само от печалби от финансови инструменти, само за съответната данъчна година.  Данните се изчисляват година за година, не се взима информация от предишни години, тоест не може да се пренася данъчна загуба от предходни години, както е при юридическите лица.

Справките, които брокерите изпращат до НАП включват ли и данни и за тези клиенти, които са реализирали загуби през отчетната година?

Тъй като данъчната загуба от предходни години не може да се използва от физическите лица в бъдеще, от инвестиционните посредници не се изисква да изпращат до НАП информация за реализирани загуби на физически лица.

Ако въпреки печалбите по някоя от своите сметки, трейдърът има като цяло отрицателен финансов резултат за годината, длъжен ли е да подава данъчна декларация?

Не, ако само това е основанието за подаване на данъчна декларация, физическото лице не следва да подава такава. Да не забравяме, че има доста други основания за подаване на данъчна декларация от физическите лица. Ако обаче физическо лице има само доходи от трудови правоотношения и загуба от търговия с финансови инструменти, или пък необлагаема печалба, то не следва да подава данъчна декларация.

Подлежи ли трейдърът – физическо лице, на регистрация по ДДС, ако достигне определения от закона оборот?

По принцип, законът за ДДС не прави разлика между физически и юридически лица – ако се достигне оборот над 50 000 лв. в рамките на 12 месеца, значи лицето трябва да се регистрира по ДДС. Оборотът от сделки с финансови инструменти, макар да е освободен от ДДС, формира оборот за регистрация по ДДС. НАП няма, грубо казано, „полза“ от такива регистрирани по ДДС лица, тъй като те не начисляват и респективно не внасят ДДС в бюджета. Да обърнем внимание и на факта, че регистрирано по ДДС физическо лице, няма право и на данъчен кредит за закупените от него стоки и услуги, когато последните касаят дейността по търговия с финансови инструменти.

Има ли разлика в данъчното облагане, ако трейдърът е юридическо лице и кой вариант е по-изгоден за търговия на финансовите пазари от данъчна гледна точка – индивидуално или като фирма?

Данъчното ни законодателство се стреми да има равно третиране на юридически и физически лица по отношение на облагане на различните видове доходи, с известни изключения, разбира се.  И за физическите, и за юридическите лица, доходите от търговия с акции и права на регулиран пазар в рамките на Европейския съюз (ЕС), както и доходите от дялове на колективните инвестиционни схеми от ЕС, са необлагаеми.

Принципна разлика между данъчното третиране при физически и юридически лица е именно, че нетната „облагаема“ загуба от търговия с финансови инструменти при физическите лица, не се пренася за следващите пет календарни години и не може да се приспада от бъдещи облагаеми печалби от финансови инструменти, както това е при юридическите лица. Юридическите лица могат да ползват „облагаемата“ загуба от търговия с финансови инструменти, за приспадане както от общия им финансов резултат, така и за приспадане в следващите пет години от облагаемия доход от всички източници.

Ще ви помоля да уточните кои са необлагаемите инструменти?

Доходите от сделки с акции, права и дялове на взаимни фондове, които са сключени на регулиран пазар в Европейския съюз, в страни от Европейското икономическо пространство или Швейцария, (т.е. в страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия) са освободени от данъци. Печалбите от тези източници не се облагат, но и загубите не биха могли да намалят друг облагаем резултат.

Кои точно сделки формират резултата за данъчни цели, при търговия с финансови инструменти?

Данъчната база се формира само от резултата от сделки, затворени към 31 декември. Отворените позиции независимо дали за на печалба или загуба не участват при формирането на данъчна база. Понякога се получава неприятната ситуация, резултатът от затворени позиции е положителен, а отворените позиции по текущи цени са на загуба, по-голяма от прихода, реализиран от затворените облагаеми позиции. В този случай тези загуби не ни „вършат работа”, а резултатът от тези сделки се калкулира една, когато позициите се затворят.

Дължи ли се данък върху получените дивиденти?

Доходите  от  дивиденти  в България представляват облагаем  доход за физическите лица, като данъкът е 5%, и се начислява и удържа при източника, тоест при емитента.  Така при физическите лица се получават вече обложени суми и те нямат задължение да ги облагат и/или декларират.  При дивидентите от чужбина положението е различно.  Там в повечето случаи данъкът, също като в България, се начислява и удържа при източника, но все пак полученият доход е облагаем и следва да се декларира в данъчната декларация.  Ако удържаният данък в чуждата страна е по-нисък от 5%, тогава трейдърът трябва да доплати остатъка до 5%, в противен случай не следва да се доплаща нищо.

 

Сподели тази статия:Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedInDigg thisEmail this to someone

About 

Индивидуален трейдър на международните финансови пазари. Журналист популяризатор. Издател на списание Трейдър. Автор на популярни книги за постигане на успех в търговията на финансовите пазари. Създател на концепцията за холистичния трейдинг, повече информация за който ще намерите в моя авторски проект:

http://smarttraders.eu/

Tags: ,

Свободната общност

Ела при нас във Фейсбук!

Кампания

Удивителна

Ползване

Публикациите в trade4win.info са информационни, не съдържат препоръки за покупка или продажба и не трябва да се ползват за взимане на инвестиционни решения.

Отговорност

Търговията на Форекс пазара е високорисково занимание и trade4win.info не носи отговорност за решения, взети на базата на поместените тук публикации.

Условия

Списание trade4win.info е независима медия и неговото издаване не е обвързано с брокери на финансови услуги, както от България, така и от чужбина.

Copy Protected by Chetans WP-Copyprotect.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close